Czy pośrednik powinien przedstawić pełnomocnictwo od właściciela nieruchomości?

Od dawien toczone są dyskusje o to kiedy Pośrednik powinien płacić 17 zł opłaty skarbowej, a kiedy nie. W tym przypadku chodzi o wniosek o wydanie zaświadczenia o nieobjęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu.

PYTANIE

Czy art. 181a ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) – dalej u.g.n [Uprawnienie pośrednika w obrocie nieruchomościami do wglądu do rejestrów i ewidencji] odnosi się również do kwestii pobierania przez pośredników zaświadczeń o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji i Specjalnej Strefie Rewitalizacji wyznaczonych na podstawie ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) – dalej u.r.?

Czy pośrednik powinien przedstawić pełnomocnictwo (wraz z dowodem opłaty skarbowej) od właściciela nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

W niniejszym przypadku należy uznać, że uprawnienie do uzyskania zaświadczenia odnosi się również do kwestii pobierania przez pośredników zaświadczeń o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji i Specjalnej Strefie Rewitalizacji wyznaczonych na podstawie ustawy o rewitalizacji. Organ powinien żądać od pośrednika uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546) – dalej u.o.s. Nie jest tu wymagane przedłożenie przez pośrednika pełnomocnictwa.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 181a u.g.n. pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonujący czynności, o których mowa w art. 179b, w związku z zawartą umową pośrednictwa ma prawo wglądu do:
1) ksiąg wieczystych,
2) katastru nieruchomości,
3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
4) tabel taksacyjnych i map taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169 u.g.n.,
5) planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
6) rejestrów cen nieruchomości,
7) rejestrów osób, którym przysługują prawa określone w art. 179b pkt 2 u.g.n. oraz prawa odrębnej własności lokalu,
8) ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego,
9) świadectw charakterystyki energetycznej
– oraz do pobierania z nich niezbędnych odpowiednio odpisów, wypisów i zaświadczeń.

Ww. przepis wskazuje na uprawnienia pośredników nieruchomości do wglądu do odpowiednich dokumentów (ksiąg, wypisów, rejestrów, ewidencji) oraz do pobierania z nich niezbędnych odpisów, wypisów i zaświadczeń. Należy uznać, że uprawnienie do uzyskania zaświadczenia odnosi się również do kwestii pobierania przez pośredników zaświadczeń o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji i Specjalnej Strefie Rewitalizacji wyznaczonych na podstawie u.r.

Ww. przepisy stanowią dla pośredników nieruchomości swoistą legitymacją, która zezwala na dostęp do dokumentacji w organach administracji publicznej. Katalog uprawnień zawarty w ww. przepisie nie jest tożsamy ze zwolnieniem z ponoszenia opłat skarbowych przy wykonywaniu przez tę grupę zawodową swojego zawodu (występowanie do stosownych organów o różnego rodzaju zaświadczenia) – por. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury do wniosku o wydanie zaświadczenia o nieobjęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu, P. Dudziec, 2020-07-15. Tym samym, w okolicznościach niniejszej sprawy, organ powinien żądać od pośrednika uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b u.o.s. za wydanie zaświadczenia na wniosek. Nie jest tu wymagane przedłożenie przez pośrednika pełnomocnictwa.


Źródło: sip.lex.pl

Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie.


#pelnomocnictwo #posrednik #opataSkarbowa